Splošni pogoji poslovanja

  1. Temeljna pravila

UPORABA

Splošni pogoji poslovanja podjetja ROGAČ PLUS d.o.o. se uporabljajo za vse oblike poslovnega sodelovanja s strankami podjetja, ki sodijo v okvir registrirane dejavnosti podjetja.

Splošni pogoji so za stranke zavezujoči in veljajo kot splošni pogoji pogodbe. Morebitna odstopanja so možna le na podlagi posebnega pisnega dogovora. Splošni pogoji poslovanja so dostopni na sedežu podjetja in objavljeni na spletnih straneh www.rogacplus.si.

CENE

Vse cene, navedene v ponudbah in pogodbah, so izražene v EUR brez DDV. Uporablja se pariteta EXW naši prostori Orehova vas, naloženo na prevozno sredstvo in v primerni embalaži.

PLAČILO
Plačilo se mora izvesti v rokih, navedenih na računih. Nove stranke so dolžne naročeno blago plačati na podlagi predračuna, za kar podjetje priznava popust v višini 1,5 % naročene vrednosti.

V primeru zamude s plačilom, se zaračunavajo zamudne obresti, določene z zakonom. Plačila se izvajajo z nakazilom na naš TRR številka 03132-1000354197pri SKB banki d.d., IBAN SI56 0313 2100 0354 197, BIC: SKBASI2X.

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Dokler ni dobavljeno in izročeno blago v celoti plačano, si podjetje na tem blagu pridržuje lastninsko pravico do tedaj, ko bo kupnina v celoti plačana.

  1. Ponudbe in sklepanje pogodb

NAROČILO

Naročilo mora biti posredovano v pisni obliki. V primeru ustnega naročila podjetje ne prevzema odgovornosti za natančno izvedbo. V kolikor pred naročilom ni bila izdelana ponudba, veljajo cene v skladu z veljavnim cenikom podjetja Rogač Plus d.o.o.

PONUDBE

Ponudbe zavezujejo podjetje v času, ki je v ponudbi izrecno določen. V kolikor se spremenijo pogoji naročila, se izdela nova ponudba. Cene, določene v ponudbi, veljajo le za čas veljavnosti ponudbe, določen v ponudbi.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba zavezuje stranke le v primeru, ko je sklenjena v pisni obliki. Ustni dogovori katerekoli strani so veljavni le, če jim sledi pisna potrditev. Kot pisna pogodba velja tudi pisna ponudba, sprejeta in podpisana s strani naslovnika ponudbe.

POSLOVNA SKRIVNOST

Vsi podatki glede dogovorjenih predmetov ponudb in pogodb ter ostalih poslovnih informacij v korespondencah med podjetjem Rogač Plus d.o.o. in strankami, so poslovna skrivnost podjetja. Kršenje teh določil ima za posledico takojšnjo prekinitev pogodbe in vseh oblik poslovnega sodelovanja. Podjetje je upravičeno do odškodnine in izgube prihodka, ki bi zaradi tega morebiti nastala.

ODSTOP OD POGODBE

Če naročitelj prekliče dano naročilo ali odstopi od pogodbe, je dolžan podjetju plačati za naročeno blago in storitve, ter mu povrniti vse povzročene stroške, vključno s stroški, nastalimi zaradi preklica naročila ter škodo.

  1. Izpolnitev pogodbe

DOSTAVA

Blago se dostavlja s pošto ali dostavno službo. Če ni drugače dogovorjeno, stroški dostave bremenijo kupca.

GARANCIJA

Za okvare na strojih, ki so posledica nekvalitetno izdelanih ali vgrajenih elementov oziroma konstrukcijskih napak, velja 12-mesečna garancija. Garancija ne velja za dele, ki se obravnavajo kot orodje oziroma za tiste dele, ki prihajajo v stik z obdelovancem in se med tehnološkim procesom zaradi tega obrabljajo in je zato potrebno občasno brušenje ali druga zamenjava. Deli strojev, ki so iz garancije izvzeti, se natančno opredelijo v posameznih ponudbah.

POMANJKLJIVA KOLIČINA ALI KAKOVOST BLAGA

Kupec je dolžan prejeto blago pregledati. V primeru, da ugotovi določene pomanjkljivosti na blagu (očitne napake), mora le-te nemudoma ali najkasneje v osmih dneh od dneva dobave sporočiti prodajalcu v pisni obliki. V primeru, da ugotovi določene pomanjkljivost na blagu ob njegovi uporabi (skrite napake), jih mora pisno reklamirati najkasneje v šestih mesecih od dobave.

 

ROK DOBAVE

Rok dobave za izdelke na zalogi je do 3 dni, za vse ostale izdelke veljajo roki, dogovorjeni v posameznih pisnih dogovorih. Rok dobave, ki ga navede kupec v naročilu, je za podjetje nezavezujoč, razen če je s strani podjetja izrecno potrjen. Rok dobave prične teči od dneva, ko je podjetje prejelo naročilo kupca. V primeru določenih nejasnosti v naročilu, ta rok prične teči od dneva, ko so bile le-te odpravljene. Kadar je stranka dolžna plačati predujem, začne teči rok dobave od dneva plačila dogovorjenega predujma. V primeru kasnejših sprememb naročila s strani kupca, ki bi lahko vplivale na izvedbo naročila, po tem, ko je že pričel teči rok za dobavo, si podjetje pridržuje pravico do spremembe roka dobave.

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

Zasebnost je ena od temeljnih človekovih pravic, zato v podjetju zasebnost zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev skrbno varujemo in z osebnimi podatki zakonito ravnamo, kar podrobneje predstavljamo v Politiki varstva osebnih podatkov.

Spletna stran podjetja uporablja piškotke, da bi vam zagotovili kar najboljšo storitev pri pregledovanju naših spletnih vsebin. Več informacij o piškotkih je dostopnih v Obvestilu o uporabi piškotkov.

  1. Reševanje sporov

REŠEVANJE SPOROV

Vse nesporazume stranke poskušajo reševati sporazumno. Če to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojna ad hoc arbitraža s sedežem v Mariboru. Vsaka udeležena stranka predlaga enega arbitra, ta dva pa imenujeta predsednika arbitraže.

  1. Spremembe splošnih pogojev

Spremembe določb splošnih pogojev se objavijo na spletni strani http://www.rogacplus.si/ in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.